Popis merilnikov in izdelava obračuna

Podjetje Proen vrši tudi popis merilnikov za porabo toplotne energije in tople ter hladne vode. Odčitavanje se izvaja na daljavo enkrat mesečno. Vstop v stanovanje ali poslovni prostor ni več potreben.

Obračune izdelujemo z dovršenimi programskimi rešitvami, tako da vam podamo natančne informacije o porabi na transparenten način. Podatke posredujemo direktno dobavitelju energije (ali upravniku, nadzornemu odboru stavbe, ali posamezniku) po navadni ali elektronski pošti.

 • Metodologija obračuna za ogrevanje

  Obračun se izdela v skladu s »Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli«.

  Najprej je potrebno ločiti količino energije za ogrevanje in količino energije za pripravo tople vode. Celotni stroški za toploto se razdelijo na ogrevanje in pripravo tople vode v razmerju deležev porabe toplote za ogrevanje in pripravo tople vode. Če sta vgrajena merilnika toplote za ogrevanje in pripravo tople vode, je torej razdelitev preprosta, v nasprotnem primeru pa se uporablja metodologija, ki je določena v pravilniku. Delitev stroškov poteka v dveh fazah: najprej se določijo porabniški deleži enot v skladu s členi 10 do 14 pravilnika, nato pa se po 15. členu pravilnika določijo deleži stroškov enot.

  Določanje porabniških deležev

  Za enoto, za katero ni podatkov z delilnikov iz objektivnih okoliščin, je porabniški delež enak deležu ogrevane površine (10. člen). Predpostavi se torej, da je na m² ogrevane površine poraba toplote enote enaka povprečni porabi. Za enoto, za katero ni podatkov z delilnikov po krivdi lastnika, je porabniški delež enak deležu ogrevane površine, ki se pomnoži s faktorjem 1,6 (11. člen). Naslednji korak je določitev skupnega porabniškega deleža enot, za katere so na voljo odčitki z delilnikov. Določi se tako, da se od števila 1 odštejejo porabniški deleži enot, ki so bili določeni po 10. oziroma 11. členu pravilnika (12. člen). Temu sledi določanje porabniških deležev posameznih enot, za katere so na voljo odčitki z delilnikov (13. člen). Porabniški delež enote je enak deležu odčitkov z delilnikov te enote glede na seštevek odčitkov z vseh delilnikov vseh enot, pomnoženemu s skupnim porabniškim deležem, določenim na podlagi 12. člena. Porabniški deleži enot, za katere so na voljo podatki z delilnikov in imajo izpostavljeno lego (na vogalu, v zgornjem nadstropju, nad neogrevano kletjo itd.), se porabniški deleži s pomočjo korekturnih faktorjev ustrezno zmanjšajo (14. člen).

  Določanje deležev stroškov

  Podlaga za delitev stroškov za ogrevanje so porabniški deleži posameznih enot, ki so bili določeni na podlagi 10., 11. in 14. člena pravilnika o delitvi stroškov. Stroški za toploto za ogrevanje se v deležu (60 % do 80 %), ki so ga določili lastniki v sporazumu, razdelijo na posamezne enote na osnovi porabniških deležev. Preostali del stroškov za toploto za ogrevanje se na  posamezne enote razdeli po ključu ogrevane površine (15. člen).

   

 • Metodologija obračuna za toplo vodo

  Obračun se izdela v skladu s »Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli«.Pri topli vodi je najprej potrebno biti pozoren na dve dejstvi:

  1. Količina vode, ki se porabi pri topli vodi
  2. Količina energije, ki se porabi za ogrevanje te tople vode

  1. Obračun za določitev količine porabljene vode pri topli vodi

  Obračun za količino tople vodo se izvede tako, da se upoštevajo vodomeri katere imajo vgrajene etažni lastniki. Razlika med glavnim vodomerom (za celotno zgradbo) in seštevkom vseh vodomerov etažnih lastnikov so izgube.

  Izgube se obračunajo na sledeča načina:

  1. V kolikor določeni etažni lastniki nimajo nameščenih vodomerov, se te izgube razdelijo v celoti med te etažne lastnike glede na delež po številu oseb
  2. V kolikor imajo vsi etažni lastniki vgrajene vodomere, se te izgube razdelijo med etažne lastnike glede na delež porabe vodomerov
   Poraba katero plača etažni lastnik je poraba po vodomeru + izgube.

  Do izgub prihaja večinoma zaradi sledečih razlogov: toleranca vodomerov (po stanovanjih in glavnega), določene izgube na WC-kotličkih, rahlo puščanje pipe…, oddajanje podatkov vodomerov (vsi vodomeri ne oddajo signala ob čisto istem času, temveč v razmaku 8 ur)… Tako da izgube v višini do 10% so nekaj normalnega in še ni razlog za alarm.)

  2. Obračun za določitev količine energije za ogrevanje tople vode

  Najprej je potrebno ločiti količino energije za ogrevanje in količino energije za pripravo tople vode. Celotni stroški za toploto se razdelijo na ogrevanje in pripravo tople vode v razmerju deležev porabe toplote za ogrevanje in pripravo tople vode. Če sta vgrajena merilnika toplote za ogrevanje in pripravo tople vode, je torej razdelitev preprosta, v nasprotnem primeru pa se uporablja metodologija, ki je določena v pravilniku.

  Delitev stroškov za pripravo tople vode poteka v dveh fazah: najprej se določijo porabniški deleži enot v skladu s členi 10 do 13 pravilnika, nato pa se po 15. členu pravilnika določijo deleži stroškov enot.

  Določanje porabniških deležev

  Za enoto, za katero ni podatkov z delilnikov iz objektivnih okoliščin, je porabniški delež enak deležu števila uporabnikov (10. člen). Za enoto, za katero ni podatkov z delilnikov po krivdi lastnika, je porabniški delež enak deležu števila uporabnikov, ki se pomnoži s faktorjem 1,6 (11. člen). Naslednji korak je določitev skupnega porabniškega deleža enot, za katere so na voljo odčitki z delilnikov. Določi se tako, da se od števila 1 odštejejo porabniški deleži enot, ki so bili določeni po 10. oziroma 11. členu pravilnika (12. člen). Temu sledi določanje porabniških deležev posameznih enot, za katere so na voljo odčitki z delilnikov (13. člen). Porabniški delež enote je enak deležu odčitkov z delilnikov te enote glede na seštevek odčitkov z vseh delilnikov vseh enot, pomnoženemu s skupnim porabniškim deležem, določenim na podlagi 12. člena.

  Določanje deležev stroškov

  Podlaga za delitev stroškov za pripravo tople vode so porabniški deleži posameznih enot, ki so bili določeni na podlagi 10., 11. in 13. člena pravilnika o delitvi stroškov. Stroški za toploto za pripravo tople vode se v deležu (60 % do 80 %), ki so ga določili lastniki v sporazumu, razdelijo na posamezne enote na osnovi porabniških deležev. Preostali del stroškov za toploto za pripravo tople se na posamezne enote razdeli po ključu ogrevane površine (15. člen).

 • Metodologija obračuna za hladno vodo

  Obračun za hladno vodo se izvede tako, da se upoštevajo vodomeri katere imajo vgrajene etažni lastniki.

   Razlika med glavnim vodomerom (za celotno zgradbo) in seštevkom vseh vodomerov etažnih lastnikov so izgube.

   Izgube se obračunajo na sledeča načina:

  1. V kolikor določeni etažni lastniki nimajo nameščenih vodomerov, se te izgube razdelijo v celoti med te etažne lastnike glede na delež po številu oseb
  2. V kolikor imajo vsi etažni lastniki vgrajene vodomere, se te izgube razdelijo med etažne lastnike glede na delež porabe vodomerov

  Poraba katero plača etažni lastnik je poraba po vodomeru + izgube.

  Do izgub prihaja večinoma zaradi sledečih razlogov: toleranca vodomerov (po stanovanjih in glavnega), določene izgube na WC-kotličkih, rahlo puščanje pipe, ustvarjanje odvečne vode(kondenz), ki se ustvarja na razvodih,…, oddajanje podatkov vodomerov (vsi vodomeri ne oddajo signala ob čisto istem času, temveč v razmiku 8 ur)… Tako da izgube v višini do 10% so nekaj normalnega in še ni razlog za alarm.)

  Primer obračuna hladna voda – posamični
  Primer obračuna hladna voda – zbirni

Imate vprašanje?