Planiranje, pregled mikrolokacij s stranko in priprava na delo

Projekt izgradnje stanovanjske hiše in objekta je izredno kompleksen, zato se ga je potrebno lotiti pravilno in premišljeno. Kot narekuje terminologija za projekte, se je vsakega projekta treba lotiti s pomočjo terminskega plana. Terminski plan nam služi za spremljanje in doseganje zastavljenih rokov za opravljeno delo. Izdelan mora biti kar se da natančno in usklajen z drugimi izvajalci del na objektu. Usklajenost je pomembna, da kasneje ne prihaja do nesporazumov glede izvajalcev, ki so na objektu ob določenem terminu.

Terminski plan izgradnje hiše

S samo stranko oziroma z investitorjem se je potrebno dogovoriti o mikrolokacijah, na katerih želi imeti nameščene določene inštalacije. Če se denimo osredotočimo na kopalnico, s tem mislimo na postavitev umivalnika, kopalne kadi, bideja, pisoarja, WC-ja in ventilatorja. Seveda pa se je treba dogovoriti tudi druge zadeve, kot so postavitev podometne omarice za talno ogrevanje, ki mora biti nekako tako umeščena v stanovanjski objekt, da bodo vsi razvodi približno enako dolgi. Tukaj so še razvodi za prezračevanje oziroma rekuperacijo in centralno sesalni sistem, v kolikor se odločimo za vse možnosti. Vse dogovore  je treba tudi zapisati in lokacije inštalacij zarisati, da kasneje ne prihaja do razhajanj med strankinimi željami in izvedenim delom.

Ko je vse opisano dogovorjeno, sledi nabava materiala in priprava na delo. S stranko se je potrebno dogovoriti o skladišču oziroma o prostoru, kje se bo shranjeval naročeni material. Večina materiala se dostavi na objekt, tako da mora biti prostor na objektu primerne velikosti, da se lahko po potrebi ves material pospravili pred vremenskimi vplivi.

Ker dela običajno potekajo več tednov, je potrebno na objektu določiti odgovornega monterja, ki bo skrbel, da bo delo opravljeno strokovno s strani izvajalca. Prav tako ga je potrebno predstaviti sami stranki, da bo seznanjena s tem, na koga se obrniti v primeru kakršnih koli sprememb ali pritožb.


Priprava projektne dokumentacije (PZI in PID)

Projekt PZI za hišo

Projekt za izvedbo sestavljajo načrti podrobnejših tehničnih rešitev in detajlov, ki nadgrajujejo posamezne načrte projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Medtem ko je vsebina vodilne mape PZI v primerjavi s tisto v PGD precej okrnjena, morajo biti načrti toliko bolj podrobni, saj se na osnovi PZI izvajajo dela. V načrtih lahko odgovorni projektant uporabi posamezne sestavine (npr. risbe, bistvene izračune, analize) načrtov projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ali se nanje samo sklicuje, pri čemer mora jasno in natančno označiti, v katerem delu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se te sestavine nahajajo. Sestavni del načrtov so lahko tudi delavniški in drugi tovarniški načrti, če je to potrebno za izvedbo gradnje.

Risbe načrtov, odvisno od vrste objekta, zahtevnosti, velikosti in drugih značilnosti nameravane gradnje, vsebujejo zlasti:

 • risbe, sheme in detajle gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del,
 • zbirne risbe vseh inštalacij ter opreme,
 • sheme tehnoloških sistemov,
 • risbe (de)montaže gradbenih elementov in sklopov,
 • risbe in detajle tehnologije gradnje,
 • risbe izkopov in temeljev,
 • risbe dilatacij in ležišč,
 • risbe izolacij,
 • opažne risbe,
 • armaturne risbe,
 • risbe in navodila za vgradnjo konstrukcij in opreme,
 • sheme in prikazi faznosti gradnje,
 • risbe prebojev in prehodov v konstrukcijah,
 • risbe notranje in zunanje ureditve objekta,
 • detajlne risbe vodov in napeljav s križanji in priključevanji,
 • risbe in opis ureditve gradbišča, ki vsebuje vse podatke o potrebni infrastrukturi gradbišča (npr. komunikacijske poti, komunalni priključki, skladišča, deponije, delavnice, prostori za delavce) ter druge podatke, pomembne za opis vpliva gradbišča na okolico, druge potrebne risbe in prikaze.

Zakon o graditvi objektov določa, da mora izvajalec (torej tisti, ki izvaja dela, kar velja tudi v primeru gradnje v lastni režiji!) izvajati dela po projektu za izvedbo in zagotoviti, da je na gradbišču ves čas gradnje na vpogled vsaj en izvod gradbenega dovoljenja ter vsaj tisti del projekta za izvedbo, ki je potreben glede na trenutno stanje izvajanja gradnje.

PZI je po Zakonu o graditvi objektov že dolgo obvezen, saj mora izvajalec na njegovi osnovi izvajati dela. To med drugim preveri tudi gradbeni inšpektor, v kolikor nas obišče na gradbišču. Vsekakor je zelo pomembno, da si investitor PZI priskrbi pravočasno: če ga preseneti inšpektor, projekta za izvedbo pa nima, je precej verjetno, da bo poleg izdelave projekta PZI moral plačati tudi kazen. Ker veliko projektantov poudarja le pomen dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), je v takih primerih zelo verjetno, da bo investitor kasneje za PZI plačal precej več, kot pa ga je stal PGD.

V PZI je namreč grafični del projekta podrobneje obdelan, saj med drugim vsebuje natančnejše risbe, ki so potrebne zaradi lažje izvedbe del. Vsebuje pa tudi številne detajle, ki so bistvenega pomena za gradnjo objekta. To so npr.: detajli toplotne izolacije, hidroizolacije, greznice, jaški, okna, vrata, stopnice, dvižni vodi, centralni sesalni sistem itd. Vsebuje tudi natančen popis materiala in predračunske vrednosti posameznih del, kar pomeni, da lahko investitor na osnovi tega popisa sam nabavlja material ali pa pridobiva ponudbe izvajalcev. Bistvenega pomena pa je, da lahko investitor na osnovi popisa primerja dejansko vgrajene količine materiala in porabljenega dela, ki jih je obračunal izvajalec, z načrtovanimi, ki jih je predvidel projektant, in na tak način nadzira delo izvajalcev.

Projekt izvedenih del (PID)

Projekt izvedenih del je projekt za izvedbo, dopolnjen s prikazom vseh morebitnih odstopanj izvedenih del od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo. Njegov namen je pridobitev uporabnega dovoljenja.

V primeru gradnje enostanovanjskega objekta je postopek pridobitve uporabnega dovoljenja poenostavljen, zato izdelava PID-a ni potrebna. Vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja je tako potrebno poleg geodetskega načrta novega stanja zemljišča priložiti izjavo projektanta in nadzornika, da je takšna stavba zgrajena v skladu s predpisi. Vendar pa obstaja velika verjetnost, da odgovorni projektant te izjave ne bo mogel dati, če s potekom gradnje ne bo seznanjen.

 

Potrebna gradbena dela

Izredno pomembno je, da je izvajalec strojnih inštalacij vključen že v samo pripravo projekta, da se glede na njegove predloge in izračune prilagodijo kanali za potek inštalacij. Ker gradbeni delavci ne morejo vsega pripraviti tako, kot bi si želeli, so potrebna dodatna gradbena dela.

 

Dodatna gradbena dela zajemajo:

 • izdelavo prebojev skozi stene in nadstropja ter
 • priprava utorov za grobo inštalacijo vodovoda, kanalizacije, prezračevanja in klimatizacije.

 

Izdelan preboj skozi steno in utori za položene cevi

Zelo pomembno je, da si pred začetkom dela zarišemo meter ris ali vag-ris. To je orientacijska horizontalna linija v prostoru, ki običajno označuje višino 100 centimetrov od gotovega poda.

Vso omenjeno gradbeno delo je zelo umazano. Pri samem dolbenju (‘štemanje’) kanalov lahko pride do odletavanja kosov betona in opeke. Priporočljivo je, da se vsa dela opravijo preden se vgradijo okna, da ne bi prišlo do poškodb na steklu.

Po končanih delih je potrebno material, ki smo ga odstranili, prepeljati na urejeno odlagališče. Gre za mešanico opeke in betona, ki NE sodi v naravo!

 

Imate kakršno koli vprašanje?

Pokličite nas na 02 620 33 82 ali pošljite nam pišite na info@proen.si.

Imate vprašanje?